Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej MOSiR Sosnowiec

 

Wstęp

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

 

Daty publikacji i aktualizacji

  1. Data publikacji strony internetowej: 2012-11-26
  2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie znajdują się skany dokumentów i nie posiadają alternatywnego tekstu.
Obrazy nie posiadają alternatywnego tekstu.
Multimedia w postaci filmu nie posiadają napisów.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie http://checkers.eiii.eu/.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Rakoczy sport@mosir.sosnowiec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32)2663426. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Pływalnia Kryta przy ul. Boh. Monte Cassino 46A
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do każdej strefy budynku usytuowano bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Obiekt wyposażony w rampy i platformy dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające swobodne pokonywanie różnicy poziomów oraz możliwość przemieszczania się do każdej ogólnodostępnej strefy obiektu. W strefie basenowej znajdują się miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada szatnie oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strefa basenowa posiada specjalne podnośniki umożliwiające korzystanie z kąpieli przez osoby niepełnosprawne. Na korytarzach nie ma utrudnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dostępne dla klientów zdezynfekowane wózki inwalidzkie pozwalają na swobodnie przemieszczane się osób posiadających niepełnosprawność ruchową. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.      

Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowej 1 - Pawilon przy boisku ze sztuczną nawierzchnią
Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). W obiekcie brak schodów, progów itp. utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowej 1 - Dom Sportowca przy ul. Kresowej 1
Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Na pierwsze i drugie piętro można dostać się wyłącznie schodami. Toalety nie są przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Parking nie posiada oznakowanych miejsc parkingowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej
Obiekt częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do obiektu znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd osób niepełnosprawnych do holu głównego budynku. Obiekt posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku dostępna winda. W obiekcie brak progów utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 4c
Wejście na teren obiektu bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Obiekt nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada windy. Parking nie posiada wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4
Wejście na teren obiektu bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Obiekt nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada windy. Parking nie posiada wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stadion Lekkoatletyczny przy Al. Mireckiego 4 – budynek główny
Do budynku prowadzą trzy wejścia.  Główne wejście znajdujące się od ulicy Moniuszki. Od parkingu do wejścia głównego zlokalizowany jest podjazd  dla niepełnosprawnych. Dwa kolejne wejścia znajdują się od strony stadionu. Są pozbawione schodów. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie obiektu znajduje się parking na którym brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada windy.
W budynku na parterze znajdują się w każdej szatni toalety i prysznice dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych (sygnalizacja alarmowa, dodatkowe uchwyty).
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Budynek dyrekcji MOSiR przy ul. 3 Maja 41
Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Przed wejściem głównym zlokalizowany jest podjazd  dla niepełnosprawnych. Na pierwsze i drugie piętro można dostać się wyłącznie schodami. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada windy.Toalety nie są przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Parking nie posiada oznakowanych miejsc parkingowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Br. Mieroszewskich 91
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego na obiekt prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia służbowego prowadzą strome schody. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada windy. Parking nie posiada wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41

Wejście na teren obiektu bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Na terenie obiektu brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada toalet oraz zaplecza sanitarnego dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada windy. Brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kompleks Sportowy przy ul. Orląt Lwowskich 70
Do wejścia głównego na obiekt prowadzą schody. Brak podjazdu oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada windy. Parking nie posiada wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kompleks Sportowy ul. Wyspiańskiego
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do obiektu znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd osób niepełnosprawnych do holu głównego budynku. Obiekt posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek Jeździecki Raculka
Korytarz na parterze oraz pierwszym piętrze jest dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na przykład na wózku jest nieprzystosowany. Toalety nie są przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro można się dostać wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy. Ośrodek nie posiada parkingu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja turystyczna - Ratusz
Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na wejściu do budynku umieszczony zjazd dla osób niepełnosprawnych oraz poręcz, dzięki którym można dostać się do punktu VISIT Zielona Góra oraz znajdującego się obok biura Zgranych Zielonogórzan. Wewnątrz obiektu umiejscowienie lady oraz witryn z pamiątkami z przestrzenią umożliwiającą poruszanie się na wózku inwalidzkim. Obiekt posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja turystyczna - Palmiarnia
Przed głównym wejściem do obiektu wjazd wraz z poręczą dla osób niepełnosprawnych. Punkt obsługi VISIT Zielona Góra znajdujący się w budynku posiada obniżoną ladę umożliwiającą komfortową obsługę osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wewnątrz palmiarni znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, a przed budynkiem wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja turystyczna - Zatonie
Przy budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do punktu informacji turystycznej bezpośrednio z poziomu chodnika z obniżonym krawężnikiem. Witryna z pamiątkami oraz miejsce obsługi z przestrzenią umożliwiającą poruszanie osób na wózkach. Alejki w Parku Książęcym wyrównane bez barier dla osób niepełnosprawnych. W budynku usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek dyrekcji MOSiR przy ul. 3 Maja 41
Wejścia do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Przed głównym wejściem do obiektu wjazd wraz z poręczą dla osób niepełnosprawnych. Korytarze na parterze oraz pierwszym piętrze nie posiadają barier architektonicznych. Na pierwsze piętro można dostać się wyłącznie schodami. Toalety nie są przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro można się dostać wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy. Parking nie posiada oznakowanych miejsc parkingowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

MOSiR nie posiada tłumacza języka migowego.