Sonda

Którą z dyscyplin zespołowych interesujesz się najbardziej?

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego

ue-program-745.jpg (2014-11-08 14:46:47)

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta.

Umowa o dofinansowanie powyższego projektu zawarta została dnia 30 lipca 2014 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1 422 668,00 zł.

Kwota dofinansowania wyniosła 731 528,51 zł.

 

 

Zakres przedmiotowy Projektu:

Przedmiotem Projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego terenu działki 7306/2 znajdującej się na obszarze Kompleksu sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu. Rewitalizacja tego terenu polega na budowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 5.303 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska (650 m2) oraz na wykonaniu oświetlenia boiska.

Cele projektu:

Celem Projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie miejsca atrakcyjnego rekreacyjnie, które przyczyni się do likwidacji istotnych problemów społecznych na rewitalizowanym obszarze i przywróci ład tej przestrzeni publicznej. Powstanie ogólnodostępnego nowoczesnego obiektu sportowego ma wpływ na poprawę funkcjonalności, estetyki i wygody użytkowania tego miejsca i przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Stworzona zostanie tym samym oferta spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w tym także poprzez zniesienie barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne, ułatwiając im tym samym integrację środowiskową. Rewitalizacja wpłynie również na wykorzystanie obiektu do organizowania imprez sportowych i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także imprez integracyjnych oraz realizacji zadań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu wychowania fizycznego. Projekt realizuje cele: społeczny, rekreacyjny, edukacyjny, turystyczny.

Budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 5.303 m2 oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół boiska zakończono w 2010 roku.

Przeprowadzone w 2014 roku prace, związane z budową oświetlenia, obejmowały:

  • budowę linii zasilającej oświetlenie,
  • montaż szaf rozdzielczych dla masztów oświetleniowych,
  • budowę i montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe,
  • przystosowanie istniejącego przyłącza do zwiększenia poboru mocy,
  • montaż czterech masztów oświetleniowych,
  • montaż 16 naświetlaczy na masztach oświetleniowych,
  • montaż układu sterowania oświetleniem i uruchomienie oświetlenia.

Planowany termin wykonania robót: 12 listopada 2014 r.

Roboty związane z budową oświetlenia zostały zakończone: 7 listopada 2014 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Poleć znajomemu