Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno – sportowych na terenie miasta Sosnowca

EFRR_POZIOM_kolor.jpg (2019-04-23 11:58:12)


Uzyskano dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energiidla poddziałania:
4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 marca 2017 r.

Koszt projektu:
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 637 034,08 zł złotych, całkowite wydatki kwalifikowalne to 1 129 357,07 zł, w tym wartość dofinansowania to 677 614,23 zł.

Opis projektu


"Projekt zakłada rozbudowę istniejących instalacji ciepłej wody użytkowej o instalacje oparte na kolektorach słonecznych dla pięciu obiektów rekreacyjno-sportowych"

  1. Hali Widowiskowo-Sportowej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 9.

  2. Hali Sportowej w Sosnowcu przy ulicy Baczyńskiego 4.

  3. Kompleksu Piłkarskiego w Sosnowcu przy ul. Kresowej 1.

  4. Kompleksu Sportowego w Sosnowcu przy alei Mireckiego 31.

  5. Kompleksu Sportowego w Sosnowcu przy Orląt Lwowskich 70.

Projekt również będzie obejmował montaż pomp cieplnych w budynku przy ul. Żeromskiego 9 oraz przy
ul. Orląt Lwowskich 70. Zakres projektu obejmuje również montaż dwóch pomp cieplnych dla Pływalni Letniej przy ul. Wojska Polskiego 181.

Termin realizacji i rozliczenia projektu: II kw. 2017 r.

Cel działania:

Celem głównym projektu jest możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł w produkcji energii. Montaż kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła jest skutecznym sposobem ograniczenia zużycia konwencjonalnej energii, szczególnie przy wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej, co pozytywnie wpłynie na wzrost efektywności energetycznej. Zasoby pochodzące z energii słonecznej mogą zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie produkcji ciepłej wody użytkowej w okresie letnim i nawet 60% tych potrzeb w okresie wiosenno–jesiennym. Realizacja inwestycji umożliwi znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii. Emisja szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery ulegnie zmniejszeniu, przez co poprawi się jakość powietrza na terenie regionu. Ponadto projekt przyczyni się także do spadku kosztów utrzymania obiektów co przełoży się na oszczędności budżetowe. Projekt poprzez swój zakres wpisuje się w cel dla Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt jest zgodny z głównym celem RPO WSL 2014-2020 Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna.

 

Poleć znajomemu