Biuletyn Informacji Publicznej
Szukaj na stronie

Imprezy masoweOpublikowano: Liczba wyświetleń: 4984

WAŻNE INFORMACJE:

Miejsce złożenia wniosku:

  • Dział Rozwoju i Promocji Sportu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ul. Kresowa 1, pokój 15, poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30).

Termin złożenia wniosku:

  • Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej/imprez masowych organizowanych cyklicznie.
  • Termin, o którym mowa powyżej, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Termin złożenia opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu/terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach oraz instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej:

  • Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie skróconym do 14 dni - niezwłocznie.

Opłaty:

  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 82,00 zł.
  • Opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnika: 17,00 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (ING Bank Śląski nr rachunku bankowego: 23 1050 1142 1000 0008 0000 1182) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Załączniki: